قدر آن شيشه بدانيم زماني كه هست، نه وقتي افتاد و شكست...

در این درس ...

• اعداد چینی – کره ای
• زمان و گفتن آن
• دیگر کلمات مربوط به زمان
• منفی سازی
• واژگان (5)


لغات جديد

اعداد چینی – کره ای

공 (گُن) صفر
일 (ایل) یک
이 (ای) دو
삼 (سَم) سه
사 (سَ) چهار
오 (اُ) پنج
육 (یوک) شش
칠 (چیل) هفت
팔 (پَل) هشت
구 (کو) نه
십 (شیب) ده

متفرقه زمان

지금 (چیگُم) حالا، الان
시간 (شیگان) زمان، ساعت
시 (شی) شمارنده ساعت (با اعداد اصیل کره ای برای گفتن ساعت استفاده می شود.)
분 (بون) شمارنده دقیقه (با اعداد چینی - کره ای برای گفتن دقیقه ساعت استفاده می شود.)

اوقات روز

오전 (اُجُن) صبح، ق.ظ (وقتی زمان را می گوییم استفاده می شود.)
오후 (اُهو) بعد از ظهر، ب.ظ (وقتی زمان را می گوییم استفاده می شود.)
아침 (اَچیم) صبح
낮에 (ناجِ) هنگام روز
밤 (پَم) عصر، شب
점심 (چُمشیم) ظهر، وقت نهار، نهار
점심 식사하다 نهار خوردن؛
점심먹다 نهار خوردن.
저녁 (چُنیُ) عصر، عصرانه، شام
저녁 식사하다 شام خوردن؛
저녁먹다 شام خوردن.

سایر

오늘 (اُنوُل) امروز
내일 (نِیل) فردا
어제 (اُجِ) دیروز
반 (پَن) نصف
약속 (یاکسُ) قرار ملاقات
쯤 (چِم) حدود، تقریبا
정도 (چُندُ) حدود، تقریبا
식사 (شیکسا) غذا
아침식사 صبحنه
점심식사 نهار
저녁식사 شام

افعال

일어나다 (ایرُنادا) بیدار شدن
세수하다 (تِسوهادا) شستن
나가다 (ناگادا) بیرون رفتن
식사하다 (شیکساهادا) غذا خوردن
돌아오다 (تُرا اُدا) باز آمدن، برگشتن، به عقب آمدن (to come back)
돌아가다 (تُرا کادا) برگشتن مراجعت کردن (to go back)
늦잠을 자다 (موچامول چادا) خوابیدن در، دیر خوابیدن
출근하다 (چولگونهادا) به سر کار رفتن، ترک کردن خانه برای کار
퇴근하다 (چِگونهادا) از سر کار باز گشتن، آمدن به خانه از کار
만들다 (منگولدا) ساختن

باز زمان

일찍 (ایلچیک) زود
늦게 (نوکگِ) دیر
보통 (بُتُن) معمولا
주로 (چورُ) معمولا


دستور زبان

اعداد چینی - کره ای

ما در درس 2 با اعداد اصیل کره ای آشنا شدیم و به اعداد چینی – کره ای اشاره کردیم. ما همچنین قاعده کلی برای استفاده از دو سیستم شمارش ارائه کردیم. شما به یاد می آورید که اعداد چینی – کره ای برای شمارش چیزهای غیر فیزیکی، پول و دقیقه ساعت به کار می روند.

اینجا ما با اعداد چینی – کره ای 0 تا 99 آشنا می شویم.

اعداد چینی – کره ای

صفر : 공
یک : 일
دو : 이
سه : 삼
چهار : 사
پنج : 오
شش : 육
هفت : 칠
هشت : 팔
نه : 구
ده : 십

یازده : 십일
دوازده : 십이

بیست : 이십
بیست و یک : 이십일
بیست و چهار : 이십사

سی : 삼십
پنجاه و هشت : 오십팔
هفتاد و شش : 칠십육

نود و نه : 구십구

همانطور که در مثال های بالا واضح است، دهگان این اعداد با گذاشتن عدد قبل از 십 ساخته می شوند. سپس یکان اضافه می شود. پس برای مثال، پنجاه و هشت می شود پنج- ده- هشت یا 오십팔 .

گفتن زمان

برای گفتن زمان ما از آمیزه ای از اعداد اصیل کره ای و اعداد چینی – کره ای استفاده می کنیم.

اعداد اصیل کره ای به دنبال شمارنده ساعت 시 برای گفتن ساعت به کار می رود. برای مثال : 여덟시 یعنی ساعت هشت

اعداد چینی – کره ای به دنبال شمارنده دقیقه 분 برای گفتن دقیقه ساعت به کار می رود. برای مثال : 여덟시 십오분 یعنی هشت و پانزده دقیقه

برای گفتن "در هشت و پانزده دقیقه" ما کلمه 에 را به عبارت اضافه می کنیم. به این صورت 여덟시 십오분에... . توجه کنید که کلمه 반 (نیم) معمولا برای گفتن نیم ساعت پس از استفاده می شود. برای مثال 열시 반 ده و نیم است. در آخر برای گفتن ق.ظ یا ب.ظ ما در ابتدای عبارت از 오전 یا 오후 استفاده می کنیم. پس "در 11:45 ق.ظ" می شود오전 열한시 사십오분에 .

بیشتر در مورد زمان

عباراتی که بر زمان دلالت می کنند در ابتدای جملات کره ای می آیند.

کلمات مربوط به زمان دیگری هم که در این درس با آنها آشنا می شویم عموما در ابتدای جمله می آیند. اینها شامل 보텅 و 주로 هستند (هر دو به معنی معمولا هستند).

در این درس ما همچنین با کلمات زود (일찍) و دیر (늦게) آشنا می شویم. اینها قید هستند که فعل را توصیف می کنند. آنها بلافاصله قبل از فعلی که توصیف می کنند می آیند. برای مثال:

어제 일찍 일어났어요? (دیروز زود از خواب بیدار شدم.)

نفی : 안

در کره ای برای منفی کردن یک جمله ما کلمه 안 را بین مفعول و فعل جمله اضافه می کنیم. شما ممکن است بگویید
학교에 갔어요. (به مدرسه رفتم.)
برای منفی کردن این جمله شما 안 را قبل از فعل قرار می دهید.
학교에 갔어요. (به مدرسه نرفتم.)

نکته این که در افعال مرکب نوع 하다 مثل 공부하다 (درس خواندن) و 전화하다 (تلفن زدن) منفی ساز 안 بلافاصله قبل از 하다 می آید. برای مثال : 공부 했어요. (درس نخواندم.) در حقیقت در این افعال 공부 و 전화 واقعا مفعول جمله هستند. در حقیقت شما می توانید نشانه مفعول اضافه کنید و داشته باشید 공부를 했어요.


خلاصه دستور زبان

اعداد چینی – کره ای
공 : 0
일 : 1
이 : 2
삼 : 3
사 : 4
오 : 5
육 : 6
칠 : 7
팔 : 8
구 : 9
십 : 10
십일 : 11
십이 : 12

이십 : 20
이십일 : 21

گفتن زمان
اعداد اصیل کره ای + 시 (ساعت) + اعداد چینی – کره ای + 분 (دقیقه) + 에 (در)

کلمات زمان
کلمات زمان معمولا در اول جمله می آیند.

نفی
افعال با آوردن لفظ نفی 안 قبل از آنها منفی می شوند.

در خیلی از افعال مرکب، مثل 공부하다 (درس خواندن)، لفظ نفی فعل را دو قسمت می کند و می دهد: 공부 안 했어요.


فعال بی قاعده : مثل زبان انگلیسی اما با کمی تفاوت در زبان کره ای تعدادی ازافعال هستند که وقتی اونها رو با پسوندهای مختلف ترکیب می کنن دچار یه سری تغییر میشند که امروز قصد دارم همه ی اونها رو براتون بگم. سعی کنید خوب یادشون بگیرید چون خیلی خیلی مهم اند.
قبل از آن بهتر است با یک کلمه و یا فعل با قاعده آشنا شویم: یک فعل با قاعده فعلی است که یا اصلاً قسمت تنه و پسوند در آن تغییری نمی کند و یا اینکه در موقع صرف فعل ، این دو قسمت در یک پدیده ی صوتی طبیعی دچار تغییر می شوند. اما یک کلمه و یا فعل بی قاعده ، یک فعلی است که قسمتهای تنه و پسوند آن در زمان صرف کردن ، بطور بی قاعده ای تغییر می کنند. (فقط دقت کنید که این تغییرات هم در نحوه ی نوشتن و هم در نحوه ی تلفظ اعمال می شوند.)

این تغییرات شامل چند مرحله و بخش می شوند.
A. انواع افعال با قاعده:
الف) صرف بدون تغییر فعل: که هیچ تغییری در مراحل صرف فعل صورت نمی پذیرد. مثال:
(فعل: خوردن) ...... ،먹다 »먹고,먹지,먹으니,먹어서,먹을까,먹

قسمتهای یک جمله و یا عنوان بهتر: اقسام کلمه در زبان کره ای.
اقسام کلمه در یک جمله نوعی از طبقه بندی لغات از لحاظ عمومیت آنها در علم گرامری و یا دستور زبان می باشند.در این زبان 9 نوع کلمه که ممکن است در یک جمله بکار گرفته شوند وجود دارد: اسم ، ضمیر ، عدد، فعل، صفت، لفظ الحاقی بدون تکیه ( ویا به تعبیری : نشانه ها) ، توصیف کننده ، قید و حرف ندایی.
در اینجا به بررسی آنها می پردازیم:


1. اسم : در زبان کره ای اسامی سه نوع هستند :
الف) اسامی با قاعده – نام یک جسم و یا منظره و یا حتی یک محل
مثال: 하늘, 땅, 냉장고, 꽃،음악
ب) اسامی خاص – نام یک شخص خاص و یا یک مکان خاص
مثال: 이순신, 삼성, 코카콜라, 한국, 미국, 보스턴
ج) اسامی غیر مستقل – اسمی که نمی تواند بدون یک اسم و یا توصیف کننده بعدی استفاده شود.
مثال: 녘, 지, 때문, 만큼것, 데, 바, 듯, 체, 수,
و نیز تمامی واحدها (حروف شمارنده) : (개, 분, 마리,초, 잔, 대, 채, 켤레, …..)

2. ضمیر: کلماتی هستند که بر اسمها دلالت و یا جایگزین آنها می شوند. ضمایر هم در سه دسته طبقه بندی می شوند:
الف) ضمایر شخصی: بر اول ، دوم و سوم شخص دلالت می کنند.
مثال: 너, 당신, 그대, 너희, 나, 우리, 저희،이분, 저분, 그분
ب) ضمایر اشاره : به یک شئ و یا یک جهت (سو) دلالت می کنند.
مثال: 이것, 저것, 그것,여기, 저기, 거기
ج) ضمایر پرسشی: بر فاعل های پرسشی دلالت می کنند
مثال: 누구, 언제, 어디, 무엇

3. عدد
4. فعل
5.صفت
( که فکر نمی کنم نیازی به معرفی داشته باشند.)

6. توصیف کننده: کلماتی هستند که بعد از اعداد ، اسامی و ضمایر می آیند و باعث تغییر در این سه عنصر می شوند.
مانند: 노래

7. نشانه ها (الفاظ فاقد تکیه) :

این نشانه ها به منظور ساخت ترکیبات مختلف جملات، تقریبا به تمامی کلمات متصل می شوند. اینها تنها نشانه هایی هستند که بدون فاصله و فضای خالی به کلمه ی بعد از خود می چسبند.

8. قید : کلماتی هستند که بعد از آنها افعال و صفات قرار می گیرند که یا باعث تغییر در این دو عنصر و یا باعث تغییر در کل جمله می شوند. مانند:
아주 예쁜 꽃, 열심히 뛴다

9. حرف ندا: کلماتی هستند که بطورحسی بیان می شوند و همواره نشان دهنده ی احساسات هستند و در جمله بطور جداگانه و مستقلی استفاده می شوند: مانند:
آخ ، آهای ، آه ، هی ، وای و ......


با تشكر از  한국 송일국 مدير وب koreansongilgook.blogfa

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389ساعت 22:40  توسط •*.ღ.•*Horiya•*.ღ.•*  | 

سلام دوستان ، خوبيد؟

به درخواست مكرر شما نوشتن الفباي كره اي رو براتون گذاشتم . اگر مشتاق به ياد گيري هستيد حتما ادامه ي مطلب رو بخونيد :

http://houria.persiangig.com/korea%20alphabet/korean_cons.gif


ادامه ي مطلب بقيه ي پست رو ميخونين  . . . . . . . .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 15:26  توسط •*.ღ.•*Horiya•*.ღ.•*  | 

  سلام همه خوبین؟

یه اپی کردم فکر کنم به درد همتون میخوره.

اذین جون خواسته بود اموزش زبان کره رو بذارم.اما میخوام همتون رو خلاص کنم تا دیگه هی نرین توی این وب و اون وب دنبال اموزش زبان کره ای باشید:

برنامه ای که نه نیاز به نصب نداره و نه چیزای دیگه ،فقط کافیه که بازش کنین و بعدم از گزینه های موجود هر کدوم رو که خواستین انتخاب کنین.

موارد خیلی زیادی از جمله :میوه ها ، غذاها ، اعداد ، قسمت های مختلف بدن ، مغازه ها ، اماکن عمومی ، مزه ها ، عشق و عاشقی ، وسایل نقلیه ، پرچم کشور ها و کلا هر چی که به ذهنتون میرسه و نمیرسه رو داره

وقتی روی هر عکسی کلیک میکنین تلفظش به کره ای هم با صدای خانوم و هم با صدای آقا ادا میشه

زیر همون عکس ،اون مورد به کره ای نوشته میشه که اگه زیاد تمرین کنین ،میتونین اونو توی متن های کره ای تشخیص بدین


در ضمن لزومی نداره دانلود شه.صفحه به صورت ازاد وقتی روش کلیک میکنید باز میشه.

با تشکر از وبلاگ امیر جون.

خوب نظر یادتون نره ها


برچسب ها: اموزش زبان کره ای. اموزش زبان کره ای کامل ترین نحو. اموزش اسم تمامی ورزش ها . میوه ها.غذاها ، اعداد ، قسمت های مختلف بدن ، مغازه ها ، اماکن عمومی ، مزه ها ، عشق و عاشقی ، وسایل نقلیه ، پرچم کشور ها و غیره به زبان کره ای .


+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 19:21  توسط •*.ღ.•*Horiya•*.ღ.•*  | 

 سلام دوستان.

توي وب زينب جون يه مطلب خيلي جالب ديدم خواستم براتون بذارم

ميخواين بدونين اسم شما به كره اي چي ميشه؟؟؟

ول فامیلی تون در واقع به سال میلادی چه سالی هستین اخرین رقمش مثلا من ۱۹۹۲ که ۲ مورد نظر هست بعد پایین را از ۰ تا ۹ را نگاه کنین برای فامیلی

1. Your first name is your last number of your year of birth: ex: 1992 => 2
0: Park
1: Kim
2: Shin
3: Choi
4: Song
5: Kang
6: Han
7: Lee
8: Sung
9: Jung

2. Your Middle name is your month of birth: Ex: april=>4
اسم وسط خود ماه تولدتون نشون می ده به میلادی مثلا من فروردین ام که ۴ می شه به میلادی
1: Yong
2: Ji
3: Je
4: Hye
5: Dong
6: Sang
7: Ha
8: Hyo
9: Soo
10: Eun
11: Hyun
12: Rae


3.Your last name is your date of birth: Ex 9:
اسم اخرتون هم روز تونه که به دنیا امدین مثلا من ۹ هستم
1: Hwa
2: Woo
3: Joon
4: Hee
5: Kyo
6: Kyung
7: Wook
8: Jin
9: Jae
10: Hoon
11: Ra
12: Bin
13: Sun
14: Ri
15: Soo
16: Rim
17: Ah
18: Ae
19: Neul
20: Mun
21: In
22: Mi
23: Ki
24: Sang
25: Byung
26: Seok
27: Gun
28: Yoo
29: Sup
30: Won
31: Sub
بچه ها من هيچ گونه ضمانتي بابت درستي كامل اين اسمها نميكنم
اما تا حدي درستن

خب بچه ها اسماتون رو فهميدين به منم بگين
و البته بگم كه منبعش هم : koreanpictures.blogfa

راي  و كامنت يادتون نره ها
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 18:59  توسط •*.ღ.•*Horiya•*.ღ.•*  | 

  سلام دوستای گلم خوفین؟

خواسته بودید فرکانس شبکه ها کره ای رو بذارم.متاسفانه همه رو ندارم اما بعضی هاشو که داشتم گذاشتم براتون


شبکه ی کره ای arirang :

شبکه ی کره ای اریرنگ = ۱۲۲۰۷ افقی - هاتبرد ۲۷۵۰۰

شبکه ی کره ای kbs world :

شبکه ی کی بی اس وورلد = ۱۲۰۵۴ عمودی - ۲۷۵۰۰ عربست

 

فرکانس کانال های کره ای بر روی ماهواره KOREASAT
کانالهای KBS با فرکانس
FQ:12410
SY:27490
H
و
FQ:12530
SY:27500
V
و
کانالهای MBC بر روی همین ماهواره با فرکانس
FQ:12490
SY:27490
H
و
FQ:12650
SY:27500

 

خوب همین بود دیگه  . ببخشید کم بود

بچه ها این اپ رو من از یه سایت بین الملی برداشتم

یک ماه پیش اینا رو داشتم اما گفتم شاید بیشتر پیدا کنم واسه همین دیر تر گذاشتمون.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 19:39  توسط •*.ღ.•*Horiya•*.ღ.•*  |